Pedagogisch beleid

Het Pedagogisch Beleidsplan beschrijft de pedagogische visie en uitgangspunten van Bloei. Met dit Pedagogisch Beleidsplan wil Bloei haar kwaliteit bewaken en steeds ontwikkelen.

Het Pedagogisch Beleidsplan is het referentiekader voor het werk in de gastouderopvang. Het maakt het pedagogisch handelen van gastouders bespreekbaar en toetsbaar. Ook maakt het de werkwijze van Bloei herkenbaar.

Een gastouderbureau dient een Pedagogisch Beleidsplan te voeren dat voldoet aan de eisen die geformuleerd zijn in de Wet Kinderopvang. Bloei laat in dit plan zien hoe aan deze eisen wordt voldaan.

Het Pedagogisch Beleidsplan wordt op verzoek toegestuurd en is altijd in te zien door aangesloten (gast)ouders via het inloggedeelte van de website.

Meldcode Kindermishandeling

Bloei hanteert de Meldcode Kindermishandeling, welke is beschreven in een protocol. Dit protocol is gebaseerd op de definitie van kindermishandeling conform de Wet op de Jeugdzorg.

In de meldcode kindermishandeling zijn onder andere opgenomen: de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van de medewerkers, een stappenplan en een lijst met signalen waarop kindermishandeling te herkennen is; de manier waarop de bescherming van persoonsgegevens is geregeld. 

De Meldcode Kindermishandeling wordt op verzoek toegestuurd en is altijd in te zien door aangesloten (gast)ouders via het inloggedeelte van de website.